Nederlands

Over ons

De Stichting voor Structureel Beleid (Society for Structural Policy – SSP) werd opgericht en geregistreerd in 2006 als een vereniging zonder winstoogmerk. Zij heeft als maatschappelijk doel de ondersteuning van ekonomische en sociale ontwikkeling in Duitsland – hoofdzakelijk in Noordrijn-Westfalen – maar ook buiten Duitsland, met name in regio’s waar structurele verandering of ekonomische achteruitgang plaatsgrijpen.

Gemeenschappen en steden in Noordrijn-Westfalen hebben de laatste decennia een ernstige achteruitgang gezien in zogenaamde “mature” industrieën zoals bruinkool en steenkoolextractie, staal en de energie- en verwerkende nijverheid. Economische en sociale verandering vinden nog steeds plaats in verstedelijkte gebieden van Rijn en Ruhr, maar ook in landelijke gebieden. Er zijn grote verschillen tussen regio’s op nationaal vlak.

In de context van ons werk is economische ontwikkeling niet beperkt tot industrieel en  arbeidsmarktbeleid of de private sector. We richten ons ook op gebieden waarin het belangrijk is uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit globalisatie en technische vooruitgang, uit de opwarming van de aarde en nieuwe benaderingen om energie efficienter te maken en de ekonomie bestendiger te maken op basis van goed opgeleide human resources.

Ekonomische vooruitgang moet gepaard gaan met sociale inclusie, participatie en ondersteuning van de betrokkenen. Alleen zo kan die vooruitgang maatschappelijk aanvaard worden, en kan gekapitalizeerd worden op de vele middelen die in ons land beschikbaar zijn.

Europese eenmaking en de instrumenten die de Europese Unie hanteert zijn niet alleen een motor van verandering maar ook een belangrijke bron van financiering. Dàt is ook het geval voor de strategie “Europa 2020”.

SSP is in deze context een platform voor kennisoverdracht tussen onderzoekers, praktijkdeskundigen en stakeholders in plaatselijke en regionale economische ontwikkeling.

SSP slaat bruggen tussen gemeentelijke overheden, provincies, regio’s, ontwikkelingsagentschappen, managementfirma’s die Europese fondsen beheren, ministeries, bedrijven en universiteiten. Zo zijn we een forum van uitwisseling en verspreiding van kennis, ervaring en best practice in het domein van lokale en regionale sociale en economische ontwikkeling en in het domein van uitvoering van programma’s en projekten die gefinancierd worden door de Europese Unie (Structurele Fondsen, EFRE, enz.).

SSP brengt expertise samen die opgebouwd werd tijdens planning en uitvoering van projecten die sociale en ekonomische ontwikkeling tot doel hebben, en dit in Europa, in landen in transitie of in ontwikkelingslanden. Zo wordt fundamenteel inzicht, best practice en lessons learned gedeeld, en wordt gekapitalizeerd op ervaring en nieuwe methodes die in een andere context werden ontwikkeld.

SSP fungeert zo als facilitator voor consultaties tussen collega’s, conferenties, workshops, studiebezoeken en kan ook een platform zijn voor twinning.

Workshops die recent plaatsvonden gingen onder meer over :

  • De toekomst van structurele fondsen
  • Maatschappelijke regionale verantwoordleijkheid
  • Deelname van het middenveld in lokale ekonomische en stadsontwikkeling
  • Sociale vernieuwing
  • Smart specialisation

Met excursies zoals die naar Luik in augustus 2014 kunnen we eerste-lijnservaring opdoen over strategieën, initiatieven, projecten en methodologieën die in de praktijk worden gebracht in regio’s waarvan de uitdagingen overeenkomen met die van Noordrijn-Westfalen. Kennisoverdracht en capitalizatie van ervaring die werd opgedaan tijdens de implementatie van Europese instrumenten wordt dan tegelijkertijd gefaciliteerd.